Nevropsykolog Sverre Andresen
- Spesialist i klinisk nevropsykologi 

Hva er en nevropsykologisk undersøkelse?

Hensikten med den nevropsykologiske undersøkelsen vil vanligvis være:
 • Bidra til riktig diagnose, f. eks. avklare om det foreligger en funksjonsforstyrrelse
  i hjernen eller om det er andre årsaker til et problem.
 • Gi et differensiert bilde av ressurser og problemer som grunnlag for råd om tiltak,
  valg av skolegang, opplæring, vurdering av arbeidsevne m. m.
 • Gi råd om videre undersøkelser og behandling.
En nevropsykologisk undersøkelse er en omfattende funksjonskartlegging hvor man med
et bredt spekter av oppgaver kartlegger ulike funksjoner som hjernen utfører. Eksempelvis:
 •  Oppfatning av sanseinntrykk og motorikk
 • Språkfunksjoner
 • Visuell og romlig oppfatning
 • Oppmerksomhet/konsentrasjon
 • Hukommelse
 • Abstrakt tenking og problemløsning
 • Evne til å strukturere, planlegge igangsette og kontrollere sammensatte handlinger
 • Adferdsmessig og emosjonell fungering 
Testene er valgt ut på grunnlag av at de er følsomme for endringer i hjernen. Testene er
som oftest normerte, slik at man vet hva som er normalt å forvente på ulike alderstrinn,
med ulik utdanningsbakgrunn med mer.
I tillegg til tester, består undersøkelsen av intervju og samtaler med pasienten og/eller
pårørende. Man bruker ofte også ulike spørreskjemaer. Ofte innhentes også medisinsk
informasjon og opplysninger fra lokale hjelpeinstanser.
En nevropsykologisk undersøkelse er oftest en sammensatt vurdering. Omfanget av
undersøkelsen vil være avhengig av problemstillingen, og kan ta opp til en dag å gjennomføre.
Noen ganger kan det være praktisk å dele utredningen på flere besøk.
Den samlede vurderingen drøftes og tilbakemeldes til pasienten og/eller pårørende og
sammenfattes i en nevropsykologisk rapport som inneholder undersøkelsesfunn og konklusjon
med forslag til videre tiltak i form av behandling, råd med hensyn til skolegang eller tilpasning
i forhold til arbeidsliv.
I noen tilfeller er det nyttig at psykologen deltar i møter med samarbeidende lokale instanser.

Norsk Nevropsykologisk Forening har utarbeidet en veileder i klinisk nevropsykologi som beskriver generelle kvalitetskrav til nevropsykologisk praksis.

Veileder i klinisk nevropsykologi (pdf-dokument)

Når kan det være behov for en nevropsykologisk undersøkelse?

Det kan være grunn til å foreta en nevropsykologisk undersøkelse når det er mistanke om
at hjernens normale funksjon er påvirket for eksempel
 • etter skader mot hodet
 • hjerneslag eller blødning i hjernen
 • episode med nedsatt oksygentilførsel til hjernen (hjertestans, drukning)
 • andre sykdommer som påvirker sentralnervesystemet.
 • hvis det er grunn til å mistenke at hjernens funksjon er påvirket av rusmisbruk
 • ved påvirkning av løsemidler eller annen eksponering for giftige stoffer
 • Ved mistanke om mild kognitiv svikt eller demens.
 • medfødte eller tidlig ervervete skader.
 • lærevansker.
 • hyperaktivitet/oppmerksomhetsvansker (ADHD) hos både barn og voksne
 • utredning ved andre sammensatte nevropsykiatriske eller psykiatriske tilstander. 
Den nevropsykologiske undersøkelsen inngår ofte som del av en mer omfattende
utredning som også omfatter medisinske undersøkelser ved andre spesialister som
f. eks. barneleger, nevrologer, psykiatrisk/barnepsykiatrisk utredning, bildediagnostikk
som CT eller MR, EEG eller andre undersøkelser.